voor inwoners, met gemeenten

Tijdens een inspectie wordt bekeken of het kindercentrum voldoet aan de kwaliteitseisen die voortkomen uit de ‘Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen’. De kwaliteitseisen die hierin zijn opgenomen zijn nader uitgewerkt in het ‘besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen’ en de ‘regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen’.

Er vinden verschillende soorten inspecties plaats:

 • Onderzoek voor registratie: bij het starten van een kindercentrum;
 • Onderzoek na registratie: binnen drie maanden nadat een kindercentrum is gestart;
 • Jaarlijkse inspectie: ieder jaar bij alle registreerde kindercentra in de regio;
 • Nader onderzoek: in opdracht van de gemeente, wanneer bij een eerdere inspectie overtredingen zijn geconstateerd.
 • Incidenteel onderzoek: naar aanleiding van een signaal, klacht of in opdracht van de gemeente;
 • Bij niet-gemelde kinderopvang.

Van alle inspecties die het team Toezicht Kinderopvang uitvoert, worden de resultaten vastgelegd in een rapportage. Deze inspectierapporten, vanaf 2012, van de kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, buitenschoolse opvanglocaties, gastouders en gastouderbureaus vindt u terug in het Landelijk Register Kinderopvang.

Wat houdt een inspectie in?

Bij een inspectie wordt zowel schriftelijk als mondeling informatie verzameld van het kindercentrum. Medewerkers van het team Toezicht Kinderopvang bezoeken altijd zelf de locatie.

Er wordt gecontroleerd op:

 • personeel;
 • veiligheid en gezondheid;
 • accommodatie en inrichting;
 • groepsgrootte;
 • voldoende medewerkers in verhouding tot het aantal kinderen;
 • pedagogisch beleid;
 • pedagogische praktijk;
 • specifieke klachten.