voor inwoners, met gemeenten

Vanaf het najaar 2021 houdt de GGD de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd onder scholieren in klas 2 en 4 van het regulier Voortgezet Onderwijs. Met de monitor onderzoeken we de gevolgen van corona op de gezondheid en het welzijn van jongeren. De uitkomsten geven input voor beleid met als doel: gezondheidswinst voor jongeren. Kijk hier voor  de flyer.

Onderzoek naar de gevolgen van corona op jongeren

Het coronavirus beheerst al meer dan een jaar onze samenleving. Ook voor jongeren heeft dit ongetwijfeld grote gevolgen. De GGD’en in Nederland willen de impact van corona op de gezondheid van jongeren inzichtelijk maken en het welzijn van jongeren een boost geven in de periode na corona. Daarom vindt de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 plaats op het regulier Voortgezet Onderwijs in de periode september tot en met november 2021.

De Gezondheidsmonitor Jeugd vindt normaal gesproken elke vier jaar plaats (laatste in 2019), met nu een extra vragenlijst vanwege corona. De GGD doet dit in samenwerking met het RIVM en krijgt financiering van het ministerie van VWS. Het onderzoek vindt plaats op het Voortgezet Onderwijs in klas 2 en 4. Met een online vragenlijst brengen we de fysieke en mentale gezondheid van jongeren in beeld. Denk hierbij aan onderwerpen als eenzaamheid, stress, beweging en middelengebruik.

De resultaten van het onderzoek bieden handvatten voor lokaal, regionaal en landelijk gezondheidsbeleid. Ook scholen kunnen de uitkomsten gebruiken voor hun eigen schoolgezondheidsbeleid. Met als doel: gezondheidswinst voor jongeren. De resultaten van het onderzoek publiceren we vóór de zomer van 2022.

Over de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021

GGD’en en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu verwerken en analyseren de verzamelde gegevens ook op regio- en gemeenteniveau. De GGD gaat aan de hand van de resultaten op gemeentelijk niveau in gesprek met gemeenten.
Ook regionaal en landelijk levert het onderzoek dus informatie op. Het biedt daarmee handvatten voor lokaal en nationaal gezondheidsbeleid. De landelijke overheid en gemeenten gebruiken de resultaten voor de ontwikkeling en bijsturing van hun beleid om de gezondheid van jongeren te verbeteren.

Het invullen van de vragenlijst kan jongeren zelf aan het denken zetten over een gezonde leefstijl. Leerlingen die meer willen weten of vragen hebben, worden op het eind van de vragenlijst doorverwezen naar websites met goede en betrouwbare informatie.
Uiteindelijk is deze extra uitvraag ook bedoeld om de juiste (na)zorg te kunnen bieden aan jongeren na de afgelopen periode. Het uiteindelijke doel is dat dit onderzoek bijdraagt aan gezondheidswinst voor jongeren in het post-corona tijdperk.

Na afloop ontvangt de school van de GGD een “schoolprofiel” met de resultaten van de leerlingen van de school. De resultaten gaan over onder andere psychische gezondheid, eenzaamheid, stress en lichaamsbeweging. De school kan de resultaten gebruiken als input voor het eigen schoolgezondheidsbeleid. Als een school ook heeft meegedaan aan eerdere onderzoeken, is het mogelijk trends binnen een school te signaleren. Bij deze extra meting kunnen mogelijke (korte- en lange termijn) effecten van de coronacrisis in beeld worden gebracht, waarop de school actief kan inspelen. Als de school op grond van de rapportage advies nodig heeft dan kan de GGD hierbij ondersteunen.
Nazorg door verschillende partijen, waaronder de school, is belangrijk om eventuele negatieve gevolgen van de coronacrisis op korte en lange termijn positief om te buigen.

De GGD vraagt alle leerlingen uit klas 2 en 4 om op school mee te doen aan dit onderzoek. In het hele land vindt de afname van het onderzoek plaats in de periode september tot en met november van het schooljaar 2021-2022. De school plant het onderzoek binnen deze periode zelf in, één lesuur per klas. Vooraf krijgen leerlingen en hun ouders informatie via een (digitale) brief.

Tijdens dit lesuur vullen de leerlingen uit klas 2 en 4 een digitale vragenlijst in via internet. Dit kan op een computer, tablet, laptop of smartphone. Leerlingen hoeven niet in te loggen met een code, maar elke leerling gaat naar de website van het onderzoek en kan direct starten met invullen. De vorige keer werkten we met inlogkaartjes, maar dat is nu niet meer nodig. De GGD behandelt en verwerkt de antwoorden van de leerlingen strikt vertrouwelijk. Leerlingen worden niet gevraagd naar hun naam, adres, geboortedatum of andere persoonsgegevens.