voor inwoners, met gemeenten

In Nederland zijn naar schatting 2,5 miljoen mensen van 16 jaar en ouder laaggeletterd. Zij hebben  grote moeite met lezen, schrijven en rekenen (11%). Vaak hebben zij daardoor ook moeite met digitale toepassingen. Laaggeletterden beschikken over onvoldoende basisvaardigheden en ondervinden hierdoor op privé- en werkgebied tal van problemen. Bij ongeveer 56% van de laaggeletterden is Nederlands de moedertaal.

Laaggeletterdheid in Gooi en Vechtstreek

Gooi en Vechtstreek is een regio met veel hoog opgeleide mensen, maar ook hier is sprake van laaggeletterdheid. Van de circa 250.000 inwoners zijn naar schatting 17.000 inwoners (tussen de 16- 65 jaar) in meer of mindere mate onvoldoende taalvaardig. Ook komt bij 65-plussers laaggeletterdheid vaak voor. Door de vergrijzing in Gooi en Vechtstreek en het gegeven dat ouderen hun (laag)geletterdheid minder goed onderhouden, zal de laaggeletterdheid onder ouderen de komende jaren verder toenemen.

Meer informatie

Voor meer informatie over laaggeletterdheid kunt u terecht bij het Regionaal Bureau Leerlingzaken.