voor inwoners, met gemeenten

Het team Toezicht Kinderopvang van GGD Gooi en Vechtstreek houdt in opdracht van de gemeente toezicht op de kwaliteitseisen in de kinderopvang. Onder kinderopvang valt: dagopvang 0-4 jaar, peuterspeelzalen 2-4 jaar, buitenschoolse opvang 4-12 jaar, gastouderbureaus en voorzieningen voor gastouderopvang (gastouders). Het is de gemeente die in overleg met de toezichthouder bepaalt welke sancties worden opgelegd aan een kindercentrum dat niet aan de kwaliteitseisen voldoet.

Meer informatie

Neem contact met ons op via toezichtkinderopvang@ggdgv.nl.