Als u in contact treedt met GGD Gooi en Vechtstreek kan het voorkomen dat we voor de uitvoering van onze werkzaamheden persoonlijke gegevens van u vragen. Deze gegevens kunnen uw naam en adresgegevens zijn, maar het kan ook gaan om medische gegevens of gegevens van uw (gezins)situatie. Deze gegevens worden in uw dossier vastgelegd en gebruikt om goede zorg en hulp te kunnen geven.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

De Algemene Verordening Gegevensbescherming gaat over het verwerken van gegevens. Daarmee wordt bedoeld alles wat er met de gegevens gebeurt, van het verzamelen, aanvullen en bewaren tot het corrigeren, verwijderen of overdragen van gegevens aan anderen of het vernietigen ervan.

De wet geeft aan wanneer een organisatie persoonsgegevens mag verzamelen, welke informatie gevraagd mag worden en wie ermee mag werken. De wet geeft u een aantal rechten, zoals het inzagerecht en zorgt ervoor dat uw privacy wordt beschermd. Daarnaast regelt de wet ook dat wij als GGD gecontroleerd worden omtrent de zorgvuldigheid betreffende het omgaan met uw persoonsgegevens. Dit wordt gedaan door de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wanneer mogen persoonsgegevens worden verwerkt?

De gegevens mogen alleen worden verwerkt als:

  • De cliënt (of zijn wettelijk vertegenwoordiger) uitdrukkelijk toestemming geeft en de gegevens noodzakelijk zijn voor een goede behandeling of begeleiding van de cliënt; of
  • De organisatie de gegevens nodig heeft om een wettelijke verplichting na te komen; of
  • De gegevensverwerking van levensbelang is voor de cliënt; of
  • De organisatie de gegevens nodig heeft om haar taak goed uit te kunnen voeren.

Geheimhoudingsplicht

Alle medewerkers van de GGD zijn verplicht tot geheimhouding van alle feiten en gegevens die hen ten tijde van het uitoefenen van het werk ten gehore komen en waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat dit privacygevoelige of vertrouwelijke informatie betreft.

Beveiliging van gegevens

GGD Gooi en Vechtstreek zorgt ervoor dat uw dossier goed is beveiligd, zodat de gegevens niet verloren raken en niet in onbevoegde handen komen.