voor inwoners, met gemeenten

De GHOR Flevoland/Gooi en Vechtstreek is onderdeel van de veiligheidsregio én de GGD. Onder aansturing van de Directeur Publieke Gezondheid (DPG) is de GHOR verantwoordelijk voor de coördinatie van de geneeskundige hulpverlening in geval van een ramp, crisis of grootschalig incident. Hierbij wordt er nauw samengewerkt met zorginstellingen in de regio en multidisciplinaire partners zoals politie, brandweer en gemeenten.

De GHOR-medewerkers van de regio’s Flevoland & Gooi en Vechtstreek werken samen in één team voor de twee veiligheidsregio’s Flevoland en Gooi en Vechtstreek. Het doel van de GHOR is om er voor te zorgen dat de gezondheidszorg efficiënt opschaalt van reguliere naar grootschalige hulpverlening waarbij de betrokken organisaties als een geïntegreerde zorgketen functioneren. Dit garandeert dat slachtoffers van rampen en crises de best mogelijke zorg ontvangen.

Verbindende schakel tussen zorg en de veiligheidsregio

De GHOR is de verbindende schakel tussen de zorg en het veiligheidsdomein. Samen met de ketenpartners in de zorg, ook wel bekend als de ‘witte kolom’, en multidisciplinaire partners zoals de politie, brandweer en gemeenten, zorgt de GHOR voor een goede voorbereiding op rampen of crises.  Dat doen ze onder meer door de uitwerking van crisisplannen, het adviseren van het openbaar bestuur, het maken van samenwerkingsafspraken en het opleiden, trainen en oefenen van crisisfunctionarissen.

Als het echt tot een incident of crisis komt, treden meer GHOR-functionarissen in actie. 24 uur per dag, 7 dagen in de week zijn er GHOR-functionarissen beschikbaar die de geneeskundige hulpverlening coördineren bij een incident of tijdens een crises. Elke zorgorganisatie voert zijn eigen werkzaamheden uit, terwijl de GHOR zorgt voor coördinatie, ondersteuning en afstemming met de multidisciplinaire partners. Gezamenlijk zorgen ze ervoor dat de slachtoffers worden behandeld en indien nodig naar de ziekenhuizen worden vervoerd. Ook zorgen ze ervoor dat betrokkenen worden opgevangen, nazorg krijgen of indien nodig informatie krijgen om gezondheidsschade te voorkomen. Tot slot adviseert de GHOR de burgemeester of de veiligheidsregio over de medische hulpverlening tijdens een ramp of crisis.

Werkzaamheden

Om voorbereid te zijn op deze taak, houden GHOR-medewerkers zich bezig met de volgende activiteiten:

  1. RisicobeheersingIn het regionaal risicoprofiel staat een inventarisatie en analyse van de in onze veiligheidsregio aanwezige risico’s en scenario’s van het soort incidenten dat zich hierbij kunnen voordoen. Op basis van de risico’s in de veiligheidsregio’s worden plannen geschreven. Hierin worden de taken, werkwijzen en procedures van elke organisatie bij bepaalde rampen, crises of grootschalig incidenten vastgelegd. Een voorbeeld zijn coördinatiekaarten die bij verschillende crisistypen gebruikt kunnen worden – van extreem weer tot een grootschalige uitbraak van een infectieziekte.
  1. Opleiding, training en oefeningElke GHOR-functionaris wordt opgeleid om zijn of haar taak tijdens een incident goed uit te kunnen voeren. Op jaarbasis worden er ongeveer 50 activiteiten georganiseerd, waarbij GHOR-functionarissen worden voorbereid op hun taak.
  1. InformatiemanagementDe medewerkers van de GHOR verzamelen en delen relevante informatie over zorginstellingen om tijdens een (dreigend) incident altijd te beschikken over de juiste informatie. Hierdoor kan er sneller gehandeld en betere besluiten worden genomen tijdens een incident.
  1. Ketenzorg en zorgcontinuïteitEen zorginstelling is zelf verantwoordelijk voor het bieden van verantwoorde zorg aan hun patiënten of cliënten. Ook wanneer zij te maken krijgen met (de gevolgen van) een ramp of crisis, moeten zij deze zorg zo goed mogelijk voortzetten. We noemen dat zorgcontinuïteit. De GHOR ondersteunt en adviseert zorginstellingen bij de voorbereiding op calamiteiten en het waarborgen van de zorgcontinuïteit, zowel binnen een zorginstelling als binnen de gehele geneeskundige keten GHOR-medewerkers ondersteunen bij planvorming en scholingsactiviteiten. Ook initiëren we bijeenkomsten waarbij zorginstellingen elkaar ontmoeten, kennis en ervaringen uitwisselen en onderlinge afspraken kunnen maken. De GHOR heeft in Flevoland en Gooi en Vechtstreek contact met meer dan 40 zorginstellingen in het kader van de voorbereiding op rampen en crises.
  2. EvenementenadviseringDe GHOR-medewerkers adviseren gemeenten bij het verstrekken van vergunningen voor evenementen. Het advies bevat richtlijnen waar een evenement aan moet voldoen op het gebied van (publieke) gezondheid en veiligheid. Jaarlijks worden er door de GHOR ongeveer 100 adviezen uitgebracht aan de twaalf gemeenten in Flevoland en Gooi en Vechtstreek.

Wilt u een beeld krijgen bij wat de GHOR, doet?

Bekijk dan de landelijke GHOR animatie film.

Contactgegevens

  • Bezoekadres: Veluwezoom 62, 1327 AH Almere
  • Postadres: Postbus 1120, 8200 BC Lelystad
  • Algemeen mailadres: info@ghorfgv.nl

Voor direct overleg met de GHOR bij (dreigende) crises en/of wanneer de continuïteit van zorg in het geding is, kan er contact opgenomen worden met de Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg (ACGZ). De ACGZ van de GHOR is 24/7 bereikbaar via 085 – 0877091.

Veiligheidsregio

Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek is één van de 25 veiligheidsregio’s van Nederland. De taken van een veiligheidsregio zijn vastgesteld in de Wet op de veiligheidsregio’s en worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van het veiligheidsbestuur. Het veiligheidsbestuur wordt gevormd door de burgemeesters van zes gemeenten: Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren en Wijdemeren. De Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek werkt samen met de Veiligheidsregio Flevoland.

Zie voor meer informatie ook de website van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek.