voor inwoners, met gemeenten

De medewerkers van de GHOR zijn dagelijks bezig met de voorbereidingen op en het voorkomen van grootschalige incidenten en crises.

Deze voorbereiding van de GHOR bestaat uit de volgende activiteiten:

Planvorming
Op basis van de risico’s in de veiligheidsregio’s worden er plannen geschreven. Hierin worden de taken van elke organisatie bij bepaalde incidenten vastgelegd.

Opleiden, trainen en oefenen
Elke GHOR-functionaris wordt opgeleid, getraind en geoefend om zijn of haar taak tijdens een incident goed uit te kunnen voeren.

Informatiemanagement
Het is belangrijk dat alle betrokken partners in de zorgketen, multidisciplinaire crisispartners en het openbaar bestuur met juiste informatie werken. Daarom brengen we informatiestromen bij elkaar, ordenen, verrijken en duiden de informatie, en delen deze met de partners. Zo heeft iedereen de actuele informatie over het (dreigende) incident.

Ketenzorg
Alle zorginstellingen zijn zelf verantwoordelijk voor het bieden van verantwoorde zorg aan hun patiënten of cliënten. Ook wanneer zij te maken krijgen met (de gevolgen van) een ramp of crisis, moeten zij deze zorg zo goed mogelijk voortzetten. We noemen dat zorgcontinuïteit. De GHOR ondersteunt zorgpartners bij de voorbereiding op calamiteiten. Dit doen we door te ondersteunen bij planvorming, door het organiseren van scholing en door overlegvormen te initiëren waarbij zorginstellingen elkaar ontmoeten, kennis en ervaringen kunnen uitwisselen en onderlinge afspraken kunnen maken.

Evenementenadvisering
Om te zorgen dat een evenement gezond en veilig verloopt, adviseren de medewerkers van de GHOR gemeenten bij het verstrekken van vergunningen. Het advies bevat richtlijnen waar een evenement aan moet voldoen.

De organisator van het evenement is zelf verantwoordelijk voor het opstellen van een veiligheidsdraaiboek. Hierin wordt aangegeven hoe de veiligheid op de diverse onderdelen wordt geborgd en hoe er bij eventuele ongevallen wordt gehandeld. De gemeente verstrekt de vergunning en ziet toe op naleving van de gestelde eisen. De hulpdiensten bereiden zich voor op grootschalige en/of risicovolle evenementen, zodat deze veilig en gezond verlopen.