voor inwoners, met gemeenten

Algemeen

  • Voor wie: profielartsen jeugdgezondheidszorg in dienst bij Regio Gooi en Vechtstreek
  • Specialisme: arts Maatschappij & Gezondheid
  • Opleidingsinrichting: Jeugd en Gezin Gooi en Vechtstreek, in samenwerking met NSPOH
  • Locatie werkplek: verspreid over zes gemeenten binnen de regio Gooi en Vechtstreek
  • Stageopleider: verschillend
  • Contactpersoon: Joek Boomsma, manager, 06-22737564
  • Opleidingsduur: 2 jaar cursorisch onderwijs, praktijkopleiding afhankelijk van aanstelling
  • Aantal plaatsen: per jaar wordt bepaald hoeveel opleidingsplaatsen aangevraagd worden

Organisatie

Jeugd en Gezin Gooi en Vechtstreek is een erkende opleidingsinrichting 1e en 2e fase en leidt artsen op tot specialisten (jeugdarts KNMG/arts M&G). Daarnaast is Jeugd en Gezin deelnemer in de Academische Werkplaats.

In de regio Gooi en Vechtstreek verzorgt Jeugd en Gezin de jeugdgezondheidszorg voor 0 tot 18-jarigen in de gemeenten Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren en Wijdemeren. Vanuit verschillende locaties verspreid over dit zorggebied werken jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, (dokters)assistenten, gezins- en opvoedcoaches, screeners en medewerkers van het servicebureau.

Doelstelling

Het doel van de praktijkopleiding is te kunnen beschikken over artsen die voldoen aan de betreffende registratie in het sociaal geneeskundig specialistenregister. Jeugd en Gezin streeft dit doel na door het aanbieden van een adequate praktijkopleiding en -begeleiding van de aios.

Procedure

Jeugd en Gezin vraagt jaarlijks subsidie aan bij het ministerie van VWS voor een aantal opleidingsplaatsen. Het aantal aan te vragen opleidingsplaatsen wordt jaarlijks door het management vastgesteld, afhankelijk van de beschikbare interne capaciteit.

In principe kan iedere arts, met een aanstelling van minimaal 18 uur per week bij Regio Gooi en Vechtstreek, in aanmerking komen voor een gesubsidieerde opleidingsplaats. Toewijzing van deze opleidingsplaatsen gebeurt door middel van een (jaarlijkse) werving- en selectieprocedure.

De aios wordt tijdens de praktijkopleiding begeleid door een ervaren praktijkopleider die minimaal 3 jaar arts M&G is.

De aios is zelfstandig werkzaam bij Jeugd en Gezin. Aan de hand van een op te stellen persoonlijk opleidingsplan (POP) voert de aios praktijkopdrachten uit die verbinding hebben met het competentieprofiel van de arts M&G. Tijdens de opleiding wordt ervaring op gedaan met beleidsontwikkeling, functioneel leiding geven en wetenschappelijk onderzoek.