voor inwoners, met gemeenten

Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen

Het landelijke GGD-gezondheidsonderzoek, de Gezondheidsmonitor Volwassen en Ouderen, is in het najaar van 2020 weer uitgevoerd onder inwoners in Nederland. In totaal kregen ruim 1 miljoen mensen van 18 jaar en ouder een vragenlijst toegestuurd. Alle GGD’en in Nederland voeren elke vier jaar dit onderzoek uit in opdracht van de gemeenten.

In onze regio hebben iets meer dan 10.000 mensen de vragenlijst ingevuld, waarvan er 9.734 bruikbaar zijn: 4.685 volwassenen (18-64 jaar) en 5.049 ouderen (65+). Als dank voor het meedoen heeft iedere twintigste invuller inmiddels een VVV-bon van 20 euro ontvangen.

Met de gegevens uit de Gezondheidsmonitor 2020 kunnen gemeenten en GGD-en gericht activiteiten organiseren om de gezondheid en het welzijn van hun inwoners te verbeteren. Door samen te werken met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) levert het onderzoek ook informatie op over de gezondheid van heel Nederland. Op deze manier kunnen alle gegevensverzamelingen op elkaar afgestemd worden. Met als doel ze lokaal, regionaal en landelijk met elkaar te kunnen vergelijken én trends in de tijd te kunnen weergeven.

De resultaten worden 29 juni 2021 zowel landelijk als regionaal gepubliceerd, via deze website en via de landelijke en lokale media.

Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen

Achtergrond en doel

De gemeente heeft allerlei taken en verantwoordelijkheden rond de volksgezondheid. Die staan in de Wet publieke gezondheid beschreven. Zo moet de gemeente de gezondheid van de burgers in kaart brengen. Dat doet de GGD voor de gemeente. De GGD verzamelt informatie via een vragenlijst met vragen over gezondheid, leefgewoonten en woonomgeving. De gemeente gebruikt de resultaten van het onderzoek voor het gezondheidsbeleid. Bijvoorbeeld hoeveel inwoners roken of hebben overgewicht? Passen de voorzieningen bij wat mensen nodig hebben om zo gezond mogelijk te leven? Zijn er veranderingen vergeleken met het onderzoek van vier jaar geleden? En hoe zit het met de landelijke cijfers en met de cijfers van andere gemeenten?

Op basis van al deze gegevens stelt de gemeente elke vier jaar de gemeentelijke nota gezondheidsbeleid vast.

In 2012 is voor de eerste keer de Gezondheidsmonitor gezamenlijk uitgevoerd door de GGD’en, CBS en RIVM bij volwassenen van 19 jaar en ouder. Ruim 387.000 personen deden mee aan het vragenlijstonderzoek. In 2016 is het gezamenlijke onderzoek voor de tweede keer uitgevoerd bij volwassenen van 18 jaar en ouder. Ruim 457.000 personen deden hieraan mee. De landelijke resultaten van het onderzoek uit 2016 leest u op de website:

www.volksgezondheidenzorg.info

Doelgroep van het onderzoek

Ruim één op de tien inwoners ontvangen een uitnodiging om de vragenlijst in te vullen; het CBS heeft voor de GGD’en personen geselecteerd die een vragenlijst ontvangen. De GGD nodigt alleen die geselecteerde mensen uit. Personen die niet geselecteerd zijn kunnen niet aan dit onderzoek deelnemen.

Alle geselecteerde personen vormen samen een doorsnee van de totale bevolking. Daarom mag alleen degene die persoonlijk uitgenodigd is de vragenlijst invullen. Personen die niet geselecteerd zijn ontvangen geen vragenlijst en kunnen niet aan dit onderzoek deelnemen.

Privacy

Bij dit onderzoek zijn de gegevens van de deelnemers veilig. Dit is conform de AVG wet- en regelgeving. Er zijn verschillende maatregelen getroffen om de gegevens van de deelnemers te beschermen. Zo worden de gegevens alleen voor statistische doelen gebruikt. Geen enkele andere instelling kan toegang eisen tot de gegevens. In de statistische informatie zijn persoonlijke gegevens nooit te herkennen.

Alleen voor onderzoek kunnen geanonimiseerde gegevens aan andere instellingen verstrekt worden. Instellingen mogen de gegevens niet gebruiken met als doel winst te maken. Een speciale commissie beoordeelt zulke aanvragen.

Procedure

Op elke papieren vragenlijst staat een barcode. Voor de digitale vragenlijst wordt een inlogcode gebruikt. De barcodes en inlogcodes van de ontvangen vragenlijsten worden vergeleken met het overzicht van alle verstuurde barcodes en inlogcodes naar de geselecteerde personen voor het onderzoek. Op basis hiervan worden herinneringsbrieven verzonden. Het kan soms voorkomen dat iemand de vragenlijst heeft ingevuld, maar toch een herinneringsbrief krijgt. Waarschijnlijk was de vragenlijst nog niet binnen op het moment dat de herinneringsbrieven werden verstuurd. Na afloop van het onderzoek worden alle adresgegevens vernietigd.

Een herinneringsbrief

Voor het onderzoek zijn strenge regels gemaakt hoe wordt omgegaan met naam en adresgegevens. Dit geldt ook voor de herinneringsbrieven. Herinneringsbrieven worden alleen verstuurd naar personen van wie nog geen ingevulde vragenlijst is ontvangen.

Toestemming

Deelnemers doen vrijwillig mee aan het onderzoek door de vragenlijst schriftelijk of digitaal in te vullen. Met het insturen van de vragenlijst geven deelnemers aan dat zij toestemming verlenen voor het verwerken van de gegevens. Het is voor deelnemers (technisch) niet mogelijk zich achteraf uit het onderzoek terug te trekken, omdat de antwoorden gescheiden zijn van naam en adresgegevens. Daardoor is niet te achterhalen van wie de antwoorden afkomstig zijn. Alle geregistreerde onderzoeksgegevens worden bewaard volgens wettelijke richtlijnen.

Samenwerking

Door samenwerking van de GGD’en met GGD GHOR Nederland, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), het organisatieonderdeel Volksgezondheid van de gemeente Utrecht en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) levert dit grootschalige gezondheidsonderzoek informatie op over de gezondheid van heel Nederland. Dit vergroot de waarde van het onderzoek en zorgt ervoor dat er efficiënt wordt samengewerkt. De betrokken partijen hebben landelijke afspraken over de samenwerking gemaakt en dit vastgelegd in een overeenkomst.

Combinatie van gegevens

De antwoorden die de deelnemers in dit onderzoek geven, worden samengevoegd met informatie die het CBS van andere instellingen krijgt. Het CBS verzamelt zelf gegevens maar krijgt ook gegevens van andere instellingen. Die informatie voegt het CBS samen. Voorbeelden zijn gegevens over inkomen en bevolkingsopbouw. Bovengenoemde organisaties maken hiermee statistieken over de Nederlandse samenleving. Op deze manier werken we zo zuinig mogelijk.

Publicatie

Uw gegevens alleen voor statistische doelen worden gebruikt. Geen enkele andere instelling kan toegang eisen tot de gegevens. In de statistische informatie zijn persoonlijke gegevens nooit te herkennen. In gepubliceerde uitkomsten gaat het altijd om de gegevens van groepen van personen en nooit over individuele personen. Met de gegevens kan een beeld worden neergezet hoe het staat met de gezondheid van groepen, bijvoorbeeld van vrouwen, van een hele gemeente of van personen tussen de 40 en de 65 jaar.