voor inwoners, met gemeenten

Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2020-2021

Het landelijke GGD-gezondheidsonderzoek, de Gezondheidsmonitor Volwassen en Ouderen, is in het najaar van 2020 weer uitgevoerd onder inwoners in Nederland. Het onderzoek vond plaats midden in de coronacrisis. In totaal kregen ruim 1 miljoen mensen van 18 jaar en ouder een vragenlijst toegestuurd. Alle GGD’en in Nederland voeren elke vier jaar dit onderzoek uit in opdracht van de gemeenten en in samenwerking met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het onderzoek biedt een bron van informatie over actuele gezondheids- en leefstijlthema’s die gemeenten kunnen gebruiken bij het opstellen en evalueren van lokaal gezondheidsbeleid.

In onze regio hebben ongeveer 10.000 mensen aan het onderzoek meegedaan: 4.685 volwassenen (18 t/m 64 jaar) en 5.049 ouderen (65+).

Resultaten: Regioprofiel, Cijferboek

Hieronder vindt u de resultaten van de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2020. Voor gemeenten is er een regioprofiel en een bijbehorend cijferboek, met alle cijfers op landelijk, regio-, gemeente- en lokaal niveau.

Het landelijk persbericht over de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2020 vindt u hier.

Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen

Hieronder een overzicht van de meest opmerkelijke resultaten:

  • Inwoners uit de regio Gooi en Vechtstreek voelen zich gezonder en hebben minder beperkingen door gezondheidsproblemen dan inwoners elders in Nederland.
  • Het alcoholgebruik ligt in onze regio nog steeds vrij hoog. Bijna twee derde van de volwassenen en de helft van de ouderen drinkt meer dan de norm van de Gezondheidsraad (geen alcohol of maximaal één glas per dag).
  • Hoewel lager dan gemiddeld in Nederland, heeft één op de acht inwoners ernstig overgewicht (obesitas).
  • Twaalf procent van de volwassenen was afgelopen jaar slachtoffer van huiselijk geweld.
  • Een positieve bevinding is dat ruim drie kwart van de inwoners zeer tevreden is met de eigen woning en woonomgeving.
  • Ouderen ontvangen steeds minder professionele hulp. Dit was al zichtbaar in 2016 en deze ontwikkeling zet zich voort. Onder de 85-plussers hebben inmiddels bijna drie op de tien behoefte aan meer hulp.
  • Jong volwassenen staan onder druk. Drie op de tien 18-34 jarigen hebben in de voorgaande vier weken veel stress ervaren, voornamelijk door werk, studie en geldzaken. Ze lopen een hoger risico op een angststoornis of depressie, zijn vaker emotioneel eenzaam, vaker slachtoffer van huiselijk geweld, hebben minder veerkracht en hebben vaker contact met een psycholoog. De impact van corona is het grootst bij deze leeftijdsgroep.

Doel van het onderzoek

De gemeente heeft allerlei taken en verantwoordelijkheden rond de volksgezondheid. Die staan in de Wet publieke gezondheid beschreven. Zo moet de gemeente de gezondheid van de burgers in kaart brengen. Dat doet de GGD voor de gemeente. De GGD verzamelt informatie via een vragenlijst met vragen over gezondheid, leefgewoonten en woonomgeving. De gemeente gebruikt de resultaten van het onderzoek voor het gezondheidsbeleid. Bijvoorbeeld hoeveel inwoners roken of hebben overgewicht? Zijn er veranderingen vergeleken met het onderzoek van vier jaar geleden? En hoe zit het met de landelijke cijfers en met de cijfers van andere gemeenten? Op basis van al deze gegevens stelt de gemeente elke vier jaar de gemeentelijke nota gezondheidsbeleid vast.

Samenwerking met RIVM en CBS

Door samenwerking van de GGD’en met GGD GHOR Nederland, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) levert dit grootschalige gezondheidsonderzoek informatie op over de gezondheid van heel Nederland. Dit vergroot de waarde van het onderzoek. De betrokken partijen hebben landelijke afspraken over de samenwerking gemaakt en dit vastgelegd in een overeenkomst.

Doelgroep van het onderzoek

Ruim één op de tien inwoners hebben een uitnodiging ontvangen om de vragenlijst in te vullen. Het CBS heeft deze personen geselecteerd. Zij vormen samen een doorsnee van de totale bevolking.

Privacy

Deelnemers doen vrijwillig mee aan het onderzoek door de vragenlijst schriftelijk of digitaal in te vullen. De geregistreerde onderzoeksgegevens worden behandeld conform de AVG wet- en regelgeving. Er zijn verschillende maatregelen getroffen om de gegevens van de deelnemers te beschermen. De gegevens worden alleen voor statistische doelen gebruikt. Geen enkele andere instelling kan toegang eisen tot de gegevens. In de statistische informatie zijn persoonlijke gegevens nooit te herkennen.  Alleen voor onderzoek kunnen geanonimiseerde gegevens aan andere instellingen verstrekt worden. Instellingen mogen de gegevens niet gebruiken met als doel winst te maken. Een speciale commissie beoordeelt zulke aanvragen.