voor inwoners, met gemeenten

De GGD Gezondheidsmonitor 2022 is een grootschalig landelijk onderzoek naar de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van volwassenen en ouderen van 18 jaar en ouder. Dit onderzoek wordt gewoonlijk elke vier jaar uitgevoerd. De vorige monitor werd gehouden in 2020. De GGD Gezondheidsmonitor 2022 is een extra meting, waarbij ook gekeken wordt naar de gevolgen van de coronaperiode. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met het RIVM, het CBS en de andere GGD’en in Nederland. In heel Nederland zijn ruim een miljoen mensen uitgenodigd om een vragenlijst in te vullen; ruim een derde van hen deed mee.

 

Deelname in Gooi en Vechtstreek

In de regio Gooi en Vechtstreek is het onderzoek gehouden onder 16.720 inwoners van 18 jaar en ouder. Zij zijn willekeurig gekozen uit de bevolkingsregisters en vormen een representatieve afspiegeling van de bevolking. In totaal vulden 5.333 inwoners (32%) de GGD-vragenlijst in, dit is nagenoeg gelijk aan het landelijke responspercentage. Aan het regionale databestand zijn de gegevens van 103 respondenten van de CBS-gezondheidsenquête toegevoegd, een onderzoek met grotendeels dezelfde vragen, die in dezelfde periode is afgenomen. Het uiteindelijke databestand waarop de GGD analyses heeft gedaan, bevat de gegevens van 5.436 inwoners: 2.851 volwassenen en 2.585 ouderen.

 

Waarom dit onderzoek?

Het onderzoek biedt een bron van informatie over de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van inwoners van Gooi en Vechtstreek en de impact van corona hierop. Op basis hiervan kunnen GGD en gemeenten kijken wat nodig is om de gezondheid van inwoners te verbeteren. Zo zijn de resultaten bruikbaar bij het opstellen en evalueren van lokaal gezondheidsbeleid.

 

Resultaten: Regioprofiel, Tabellenboek

Hieronder vindt u de resultaten van de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2022: er is een regioprofiel en een bijbehorend tabellenboek, met alle cijfers op landelijk, regio- en gemeenteniveau.

Het landelijk persbericht over de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2022 vindt u hier.

Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2022

Hieronder een overzicht van de meest opmerkelijke resultaten:

  • Twee derde van de inwoners ervaart eind 2022 nog gevolgen van de coronaperiode. De meest genoemde positieve gevolgen onder volwassenen zijn het thuiswerken en de betere balans tussen werk- en privéleven. Ouderen noemen vooral meer bewegen en minder geld uitgeven. Minder contact met familie of vrienden werd het meest genoemd als negatief gevolg. Een deel heeft eind 2022 nog last van meegemaakte gebeurtenissen; met name angst voor besmetting van zichzelf of een naaste en het door de maatregelen geen afscheid hebben kunnen nemen van een overledene. Zeven procent van de volwassenen en drie procent van de ouderen in Gooi en Vechtstreek heeft Long COVID, wat inhoudt dat zij minimaal drie maanden na een besmetting nog steeds gezondheidsklachten hebben.
  • Ruim drie kwart van volwassenen en twee derde van de ouderen ervaart hun gezondheid als goed of zeer goed. Dit is hoger dan landelijk, maar minder dan twee jaar geleden. Als mensen moeite hebben om financieel rond te komen of een laag opleidingsniveau hebben, dan ervaren zij hun gezondheid slechter. Vergeleken met 2020 zijn er meer mensen die moeite hebben met rondkomen. Ook in Gooi en Vechtstreek zijn er dus gezondheidsverschillen tussen groepen inwoners zichtbaar.
  • In 2022 voelen meer ouderen zich (ernstig) eenzaam en hebben meer volwassenen een hoog risico op een angststoornis of depressie. Toch hebben inwoners van Gooi en Vechtstreek een relatief goede mentale gezondheid. In vergelijking met het landelijk gemiddelde ervaren ze minder vaak psychische klachten en hebben ze een relatief hoge veerkracht. Vooral bij jongvolwassenen (18-34 jaar) valt de verslechtering van de mentale gezondheid op. Dit blijkt niet alleen uit dit onderzoek, maar ook uit eerdere onderzoeken.
  • Het alcoholgebruik ligt in onze regio nog steeds vrij hoog. Bijna een vijfde van de volwassenen en een kwart van de ouderen drinkt overmatig. Net als in 2020 is dit beide hoger dan landelijk.
  • Hoewel lager dan gemiddeld in Nederland, heeft ruim één op de tien inwoners ernstig overgewicht (obesitas).
  • Minder mensen beginnen met roken. Van de volwassenen rookt 17% (lager dan landelijk), van de ouderen rookt 9% (gelijk aan landelijk).
  • Eén op de vijf mantelzorgers voelt zich zwaar belast tot overbelast.
  • De tevredenheid met de woonomgeving is lager dan in 2020. Toch geven bijna 7 op de 10 volwassenen en 8 op de 10 ouderen hun woonomgeving een rapportcijfer van acht of hoger. De meeste inwoners zijn tevens positief over de verbondenheid in hun buurt.

Doel

De gemeente heeft allerlei taken en verantwoordelijkheden rond de volksgezondheid. Die staan in de Wet publieke gezondheid beschreven. Zo moet de gemeente de gezondheid van de burgers in kaart brengen. Dat doet de GGD voor de gemeente. De GGD verzamelt informatie via een vragenlijst met vragen over gezondheid, leefgewoonten en woonomgeving. De gemeente gebruikt de resultaten van het onderzoek voor het gezondheidsbeleid. Bijvoorbeeld hoeveel inwoners roken of hebben overgewicht? Zijn er veranderingen vergeleken met het onderzoek van vier jaar geleden? En hoe zit het met de landelijke cijfers en met de cijfers van andere gemeenten? Op basis van al deze gegevens stelt de gemeente elke vier jaar de gemeentelijke nota gezondheidsbeleid vast.

 

Samenwerking

De Gezondheidsmonitor Volwassenen & Ouderen 2022 wordt uitgevoerd in het kader van het ZonMw-programma COVID-19. In dit onderzoek werkt GGD Gooi en Vechtstreek samen met andere GGD’en in Nederland, GGD GHOR Nederland, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), het Nivel en ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum. Het onderzoek is bedoeld om de fysieke en mentale gezondheidseffecten bij volwassenen en ouderen als gevolg van de coronacrisis inzichtelijk te maken. Meer informatie over de Gezondheidsmonitors vindt u op www.monitorgezondheid.nl.

 

Doelgroep

Het CBS selecteert willekeurig de personen die worden uitgenodigd voor deelname aan de GGD Gezondheidsmonitor 2022. Zij vormen een goede afspiegeling van de Nederlandse bevolking. Alleen deze groep inwoners krijgt een uitnodiging om een vragenlijst in te vullen; personen die niet geselecteerd zijn, kunnen niet deelnemen.

 

Privacy

Deelnemers doen vrijwillig mee aan het onderzoek door de vragenlijst schriftelijk of digitaal in te vullen. De geregistreerde onderzoeksgegevens worden behandeld conform de AVG wet- en regelgeving. Er zijn verschillende maatregelen getroffen om de gegevens van de deelnemers te beschermen. De gegevens worden alleen voor statistische doelen gebruikt. Geen enkele andere instelling kan toegang eisen tot de gegevens. In de statistische informatie zijn persoonlijke gegevens nooit te herkennen. Alleen voor onderzoek kunnen geanonimiseerde gegevens aan andere instellingen verstrekt worden. Instellingen mogen de gegevens niet gebruiken met als doel winst te maken. Een speciale commissie beoordeelt zulke aanvragen. Meer informatie over hoe wij omgaan met de privacy van deelnemers staat in onze privacyverklaring (zie bij de downloads).

Heeft u vragen over de GGD Gezondheidsmonitor 2022 of wilt u meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met: